Sản phẩm

Danh mục

Danh sách sản phẩm

Hiển thị tất cả 2 kết quả

Giao diện kênh đơn linh hoạt Kvaser Hybrid Pro CAN/LIN có thể được chỉ định là CAN hoặc LIN

Model:

Giao diện kênh đơn linh hoạt Kvaser Hybrid Pro CAN/LIN (EAN: 73-30130-01288-2) có thể được chỉ định là CAN, CAN / FD hoặc LIN. Điều này làm cho Kvaser Hybrid Pro CAN / LIN trở thành một "giao diện chung" phải có cho mọi kỹ sư liên quan đến truyền thông ô tô!
  • Hỗ trợ CAN FD, lên đến 5 Mbit/s (với lớp vật lý thích hợp).
  • Hỗ trợ CAN tốc độ cao (ISO 11898-2) lên đến 1Mbit/s và LIN 2.2A (ISO 17987 Part 1-7) lên đến 20 kbit/s.
  • Hoàn toàn tương thích với J1939, CANopen, NMEA 2000 và DeviceNet.

Giao diện kênh đơn linh hoạt Kvaser Hybrid CAN/LIN có thể được chỉ định là CAN hoặc LIN

Model:

Giao diện kênh đơn linh hoạt Kvaser Hybrid CAN/LIN có thể được chỉ định là CAN hoặc LIN. Điều này làm cho Kvaser Hybrid CAN / LIN trở thành một "giao diện chung" cần phải có cho mọi kỹ sư liên quan đến truyền thông ô tô!
  • Hỗ trợ CAN tốc độ cao (ISO 11898-2) lên đến 1Mbit/s và LIN 2.2A (ISO 17987 Part 1-7) lên đến 20 kbit/s.
  • Hỗ trợ CAN FD lên đến 5Mbit/s (với triển khai lớp vật lý thích hợp).
  • Hoàn toàn tương thích với 1939, CANopen, NMEA 2000 và DeviceNet.